Zelfevaluatie beroepsprofiel bestuurders

Het beroepsprofiel bestuurders is een initiatief van de sector funderend onderwijs met als doel de professionele ontwikkeling en doorontwikkeling van bestuurders te bevorderen.

Het beroepsprofiel is gebaseerd op de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een bestuurder.

Roerconsult heeft een ontwikkelingsgericht onderzoek voor bestuurders ontwikkeld met voormalig strategisch inspecteur Bert Lichtenberg. Deze bestaat uit een zelfevaluatie en een feedback onderdeel van schoolleiders.

Zelfevaluatie beroepsprofiel bestuurders aanvragen
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
School, Bestuur of anders
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…
Op welke wijze wil je contact?

Achtergrond

Het beroepsprofiel is gebaseerd op de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een bestuurder. De samenleving vraagt om een intensievere samenwerking tussen het onderwijs en de omgeving. Waarbij de bestuurder, naast de bestuursverantwoordelijkheid voor de eigen onderwijsorganisatie, samen met collega-bestuurders de vraagstukken in de regio vertaalt naar goed onderwijs in de regio.

Het komt er steeds meer op aan hoe de bestuurder de maatschappelijke opdracht en de onderwijsopdracht van de eigen organisatie met elkaar verbindt. En hoe de bestuurder maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.

Daarnaast is het vinden, binden en boeien van docenten op veel plekken in Nederland een steeds grotere opgave. Het vraagt van bestuurders goed personeelsbeleid, dat zorgt dat docenten bevoegd en bekwaam blijven.

Tot slot wordt in toenemende mate verwacht dat bestuurders zelf de kennis van en aandacht voor van de kwaliteit van het onderwijs hebben.

Om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat van de bestuurder verwacht wordt en wat diens verantwoordelijkheden zijn, bevat het beroepsprofiel nogal wat opsommingen. Deze zijn voor de helderheid niet om ‘af te vinken’.

Reikwijdte

Dit beroepsprofiel spreekt van leiderschap en leidinggeven. Hierbij gaat het er om dat de bestuurder leider is van de gehele organisatie en dat de bestuurder eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie en haar functioneren. Daar waar gesproken wordt van leidinggeven gaat dat om het bestuurlijk leiderschap vanuit de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid.

Het profiel

Het beroepsprofiel bevat de drie aandachtsvelden in het werk van een bestuurder. Hierna volgt een algemene beschrijving van deze drie aandachtsvelden, die verder toegespitst kan worden op de specifieke organisatie en context waarin de bestuurder werkt.

De bestuurder is verantwoordelijk voor:

Inhoudelijk leiderschap: de competenties die nodig zijn om integraal leiding te geven aan een onderwijsorganisatie;

Bestuurlijk leiderschap: de competenties die nodig zijn om als eindverantwoordelijk bestuurder duurzaam publieke waarde toe te voegen aan de organisatie in haar relatie tot de ontwikkeling in de samenleving. Tevens de competenties die nodig zijn om verantwoording af te leggen aan de samenleving binnen de gestelde wettelijke kaders;

Persoonlijk leiderschap: dat wat de bestuurder van zichzelf inbrengt in zijn gedrag om leiding te kunnen geven aan een complexe organisatie van onderwijsprofessionals en te zorgen voor een veilige en integere werkomgeving.