Kwaliteitszorg – Ondersteuning

In het onderwijs onderzoeken verdwijnt in de opbrengsten van grote-gemiddelden belangrijke informatie die je als organisatie (en onderwijsprofessional!) nodig hebt en wilt hebben.

Wie onderzoek wil gebruiken om de praktijk te onderzoeken en te verbeteren, moet zich afvragen ‘wat werkt, voor wie, waarom, hoe en onder welke condities’. Vanuit deze gedachte en de vragen die je stelt bij kwaliteitszorgprocessen hebben wij onze onderzoeken ontwikkeld.  

Onze ervaring is dat hoe beter je begrijpt wat je moet doen en waarom je het doet (de praktische uitvoering), de hoe, gemakkelijker wordt. Daardoor geef je betekenis aan wat je doet en ga je je inzetten voor de best mogelijke uitkomst.

Zelfevaluaties

Een zelfevaluatie is een type onderzoek dat aspecten van verschillende onderzoeksmethoden kan bevatten. Roerconsult gebruikt regelmatig zelfevaluaties als uitgangspunt. Hieronder zie je voorbeelden van hoe een zelfevaluaties zich verhoudt tot andere onderzoeksvormen:

  1. Relatie met Kwalitatief Onderzoek: Zelfevaluatie lijkt vaak op kwalitatief onderzoek omdat het zich richt op subjectieve ervaringen, percepties en meningen. Het kan gebruikmaken van soortgelijke dataverzamelingsmethoden, zoals open interviews of reflectieve gesprekken.
  2. Aspecten van Actieonderzoek: Zelfevaluatie kan deel uitmaken van actieonderzoek, vooral als het gaat om het verbeteren van persoonlijke praktijken of het aanpakken van specifieke problemen binnen een organisatie. Het is een reflectief proces waarbij de deelnemer (of de organisatie) actief betrokken is bij het nadenken over en verbeteren van hun eigen prestaties.
  3. Verschil met Experimenteel en Kwantitatief Onderzoek: In tegenstelling tot experimenteel en kwantitatief onderzoek, dat zich richt op objectieve gegevens en statistische analyse, is zelfevaluatie meer subjectief en persoonlijk. Het richt zich niet op het meten van variabelen of het testen van hypotheses in een gecontroleerde omgeving.
  4. Longitudinale Elementen: Zelfevaluatie kan longitudinale elementen bevatten als het gaat om het volgen van persoonlijke of professionele groei over tijd. Dit kan bijvoorbeeld het bijhouden van veranderingen in attitudes, vaardigheden of kennis over een langere periode omvatten.
  5. Verschil met Gevalideerd Onderzoek: Terwijl gevalideerd onderzoek gericht is op het verifiëren en valideren van onderzoeksmethoden en resultaten, is zelfevaluatie meer introspectief en minder gericht op externe validatie.
  6. Survey-Onderzoek: Elementen van survey-onderzoek kunnen worden gebruikt in zelfevaluatie, bijvoorbeeld wanneer iemand gestructureerde vragenlijsten gebruikt om zelfreflectie te begeleiden.
  7. Ontwikkelingsgerichte Aspecten: Net als ontwikkelingsgericht onderzoek kan zelfevaluatie gericht zijn op persoonlijke of professionele ontwikkeling, met een focus op het identificeren van verbeterpunten en het formuleren van actieplannen.

“Onderzoek doen naar wat jullie werkwijze nu is en wat dat je heeft opgeleverd, is het leukste wat er is. Jullie sterke kanten en de nog te ontwikkelen aspecten van jullie organisatie komen vanzelf bovendrijven”

Marco Sombroek, procesbegeleider Roerconsult

Welke Zelfevaluaties hebben we

Waarderingskader

In augustus 2023 is het Waarderingskader bijgesteld. De laatste wijzigingen hebben doorgevoerd in onze Zelfevaluatie Waarderingskader en uitgebreid met de feedback mogelijkheid van Leskwaliteit.nl. De Zelfevaluaties zijn er voor schoolleider en teamleden in het PO, VO en MBO.

Sturing op Basisvaardigheden

Omdat de nieuwe standaard OP0 extra aandacht en focus betekent van de inspectie, hebben we een apart onderzoek Sturing op de Basisvaardigheden voor school en bestuur.

Bestuurlijk beroepsprofiel

Het beroepsprofiel bestuurders is een initiatief van de sector funderend onderwijs met als doel de professionele ontwikkeling en doorontwikkeling van bestuurders te bevorderen. Het beroepsprofiel is gebaseerd op de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een bestuurder. Roerconsult heeft een ontwikkelingsgericht onderzoek voor bestuurders ontwikkeld met voormalig strategisch inspecteur Bert Lichtenberg. Deze bestaat uit een zelfevaluatie en een feedback onderdeel van schoolleiders.

Zelftest Leerkrachten en Docenten

Deze Zelftest gaat over erachter komen hoe jij in het onderwijs staat. Je leert jezelf beter kennen door over de vragen na te denken en terwijl je antwoord geeft ontstaat er zelfkennis en meer zelfbewustzijn. En dat leidt weer tot meer zelfvertrouwen voor de klas. Daarnaast leer je het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie kennen.

Zelfevaluatie Waarderingskader voor Leerkrachten en Docenten

Wat is het Waarderingskader en hoe kijkt een auditor of inspectie eigenlijk naar lessen? Welke verbanden leggen ze met het schoolbeleid en kwaliteit? Met deze eenvoudige Zelfevaluatie op de standaarden OP1, OP2 en OP3 kun je jouw team taal laten geven aan hun dagelijkse praktijk en zijn ze meteen op de hoogte van de laatste inspectieeisen.

Zelfevaluatie Burgerschapsonderwijs

Gebaseerd op de conceptkerndoelen van het SLO hebben we voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs een eenvoudige zelfevaluatie voor scholen en leerkrachten/docenten. Ideaal voor een nulmeting of voor op een studiedag.

Welke Feedback onderzoeken hebben we?

Leskwaliteit

Een eenvoudig en effectief observatiemiddel voor in de les. Beschikbaar voor observanten en leerlingen voor PO en VO en gebaseerd op Toezichtskader van de Onderwijsinspectie. In 10 seconden geven leerlingen feedback op de meest relevante onderdelen van een les. Hiermee ontdekken leerkrachten en docenten wat hun leerlingen nodig hebben en wat al goed gaat.

Welke onderzoeken hebben we?

Vragenlijsten Onderwijskwaliteit
Een mooie aanvulling op de Zelfevaluatie Waarderingskader: Leerlingen, collega’s en ouders/verzorgers kunnen vragen beantwoorden die gekoppeld zijn aan de standaarden van het Waarderingskader en aan de Zelfevaluatie. Dit levert een 360 graden beeld op van de onderwijskwaliteit in jullie organisatie.

Duiding van onderzoeken

We duiden samen met jullie auditverslagen, inspectierapporten of uitkomsten van onze onderzoeken. Deze kunnen worden afgenomen in jullie eigen kwaliteitsinstrumenten zoals WMK en ParnasSys Schoolkwaliteit of op ons online platform.

Coaching

We spreken dagelijks docenten, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. Steeds vaker komt de behoefte om informeel begeleid te worden naar voren. Daarom biedt Roerconsult Mentor-coaching.

Heb je een vraag? Neem gerust contact op:


Stel ons je vraag:
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
School, Bestuur of anders
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs…
Op welke wijze wil je contact?